IXX Business Enabler services

Business Enabler:

  • Professionell genomlysning
  • Stor kommunikationskapacitet
  • Beslutsunderlag


Hur kan man öka företagets lönsamheten genom att få IT och verksamhetens processer att verka i symbios?

Vi menar att nyckeln till ökad lönsamhet ligger i att skapa beslutsunderlag som mappar organisationens framtida behov med framtida processer och målbild för IT. Då undviker man det som annars lätt kan hända, nämligen att företaget bygger IT-lösningar som redan vid start är gamla. IXX Business Enabler är en analysmetod som överbryggar gapet som många gånger kan upplevas mellan IT och kärnverksamheten

Framgång tillsammans? Kontakta din enabler: